GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG NGOÀI THỰC ĐỊA

Trong bài trình bày dưới đây sẽ giới thiệu kinh nghiệm của Hoa Kỳ trong việc triển khai hoạt động giáo dục môi trường ngoài thực địa, quá trình thí điểm tại Việt Nam, một số các hoạt động có thể áp dụng tại trường học.

Bài trình bày Giáo dục môi trường ngoài thực địa:


Trung tâm Giáo dục và Phát triển 
Previous
Next Post »