CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG


Trên cơ sở mục tiêu đổi mới giáo dục và đào tạo, cần xác định rõ mục tiêu, chuẩn đầu ra chương trình giáo dục từng cấp học, môn học. Coi đó là cam kết bảo đảm chất lượng của cả hệ thống và từng cơ sở giáo dục phổ thông; là căn cứ giám sát, đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông.

Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông nhằm phát triển năng lực và phẩm chất, hài hòa đức, trí, thể, mỹ của học sinh. Nội dung giáo dục , phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh; coi trọng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, văn hoá pháp luật và ý thức công dân... 

Đây là một số điểm được nêu trong "Chương trình tổng thể giáo dục phổ thông" để xem đầy đủ nội dung của "Chương trình tổng thể giáo dục phổ thông" vui lòng xem tại đây:


Previous
Next Post »