KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỰC ĐỊA CHO HỌC SINH

Cung cấp những hiểu biết cơ bản về môi trường và bảo vệ môi trường đồng thời rèn luyện một số kỹ năng sống cho học sinh từ 6-10 tuổi tại Hà Nội; Giúp học sinh hình thành nhận thức về việc bảo vệ môi trường và những thói quen, hành vi thân thiện với môi trường; Xây dựng mô hình GDMT bền vững có cơ sở tại các trường tham gia thí điểm để sau đó có thể chuyển giao cho các trường học khác

Previous
Next Post »